Thermometherskala aus vergoldetem und graviertem Messing